Betalen

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code.

Behandeling en consultatie geschiedt  volgens een afsprakensysteem. U wordt verzocht verhindering tenminste 24 uur tevoren te berichten, teneinde kosten, berekend voor de door U besproken tijd, te vermijden.

 

Offerte- en betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg
Tandheelkundig Centrum Breda Zuid Tuns en Kruithof

1. Deze voorwaarden gelden voor de tandheelkundige zorg die wordt verleend in
Tandheelkundig Centrum Breda Zuid Tuns en Kruithof, hierna ook zorgverlener
genoemd. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst en
deze worden ter hand gesteld bij het sluiten van de overeenkomst.
2. Tandheelkundig Centrum Breda Zuid Tuns en Kruithof heeft een garantieregeling. De
voorwaarden worden op verzoek toegezonden.
3. De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in
rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten
geheel of gedeeltelijk kan declareren bij zijn zorgverzekeraar en/of deze kosten aan hem
worden vergoed. De kosten worden berekend overeenkomstig de dan geldende
tarievenlijst. Wijzigingen van de tarievenlijst worden voorbehouden.
4. Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 24 uur tevoren
af te zeggen. Zegt de patiënt de afspraak niet of niet op tijd af, dan kan de zorgverlener
de gereserveerde tijd in rekening brengen. Als de gereserveerde tijd aan de patiënt in
rekening wordt gebracht, zal dit een naar redelijkheid vast te stellen percentage (0-100)
van het bedrag van de voorgenomen behandeling betreffen. Indien een afspraak door de
zorgverlener wordt afgezegd of verzet of een afspraak later aanvangt dan het
afgesproken tijdstip, geeft dat de patiënt geen recht op een compensatie.
5. Een door Tandheelkundig Centrum Breda Zuid Tuns en Kruithof afgegeven offerte of
begroting is een schatting van de te verwachten kosten, gebaseerd op de indicatiestelling
van de behandelaar. Voorafgaand aan iedere behandeling die een bedrag ter grootte van
€ 250,- of meer aan kosten met zich meebrengt, wordt de patiënt c.q. diens wettelijke
vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een begroting verstrekt. De patiënt wordt
geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de
behandelduur en/of overschrijding van de begroting met meer dan 15% alsmede bij
tussentijdse wijziging van de tarieven door Tandheelkundig Centrum Breda Zuid Tuns en
Kruithof. De voor een orthodontiebehandeling geschatte behandelduur is slechts
informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
6. Eventuele vragen over de rekening dient de patiënt binnen 14 dagen na de notadatum tot
de zorgverlener te richten.
7. De kosten van de behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door
de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van zijn
behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft
bevestigd dat hij de kosten voldoet. In de betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende
gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.
8. Tandheelkundig Centrum Breda Zuid Tuns en Kruithof draagt haar vorderingen over aan
een of meerdere factoringmaatschappijen, hierna ook factoringmaatschappij genoemd.
Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties. De patiënt is
gehouden rechtstreeks aan de factoringmaatschappij te betalen.
9. De patiënt dient de rekening binnen 30 dagen na de notadatum te voldoen. Deze termijn
geldt ook indien de patiënt de rekening door zijn zorgverzekeraar rechtstreeks aan de
zorgverlener of de factoringmaatschappij laat betalen. Zorgverlener en de
factoringmaatschappij hebben het recht om indien mogelijk de rekening geheel of
gedeeltelijk rechtstreeks in te dienen bij de zorgverzekeraar, waarna de patiënt een
eventuele eigen bijdrage met de zorgverzekeraar verrekent.
10. Indien de patiënt niet binnen 30 dagen na de notadatum heeft betaald, is hij in verzuim
zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de patiënt
de wettelijke rente verschuldigd, berekend over de periode van verzuim. De patiënt
ontvangt een betalingsherinnering.
11. Indien de patiënt niet binnen een termijn van 14 dagen, aanvangende de dag nadat de
betalingsherinnering bij hem bezorgd is, heeft betaald, is de zorgverlener en/of de
factoringmaatschappij gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee
te belasten en is de patiënt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
12. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het
innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de patiënt. De
buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform het Besluit vergoeding
voor buitengerechtelijke incassokosten en bedragen tenminste € 40,-. Tandheelkundig
Centrum Breda Zuid Tuns en Kruithof en de factoringmaatschappij kunnen besluiten om
in eerste instantie een lager bedrag in rekening te brengen. Over alle renten en kosten is
BTW verschuldigd door de schuldenaar. Indien kan worden aangetoond dat er hogere
kosten zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld informatiekosten, die redelijkerwijs noodzakelijk
waren om volledige betaling buiten rechte te verkrijgen, komen ook deze voor rekening
van de patiënt.
13. Betaling door patiënt strekt in de eerste plaats in mindering van de incassokosten,
vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag.
14. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd om verdere behandeling op te
schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de
betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of de
spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
15. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een formele klacht
indient over de rekening en/of de behandeling, tenzij de zorgverlener instemt met
opschorting van de betalingsverplichting. Ook vervalt de betalingsverplichting niet
doordat de patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij de zorgverlener verzoekt
om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.
16. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit
de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Uw zorgrekening

Uw tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende behandelingen die de tandarts of mondhygiënist tijdens uw bezoek heeft uitgevoerd. Die behandelingen noemen we prestaties. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code.

Bekijk een uitleg over de behandelingen op uw rekening (pdf, 1.1MB)

Infomedics

U krijgt uw rekening van Infomedics

We besteden graag al onze aandacht aan het verlenen van de beste zorg. Daarom werken we samen met Infomedics . U krijgt onze rekeningen via Infomedics en u betaalt ze ook aan Infomedics. Ook voor alle vragen over het betalen van uw rekening kunt u bij Infomedics terecht. Zo hebben wij meer tijd voor u.

Digitale rekening

Als u klant wordt, vragen we om uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres. Met deze gegevens kan Infomedics uw rekening digitaal sturen. Vraag bij de balie hoe u de rekening gaat ontvangen en of u uw inbox in de gaten moet houden! In de e-mail van Infomedics staat een link naar uw persoonlijke betaalpagina. Daar kunt u de rekening betalen met iDEAL en downloaden, na controle van uw mobiele telefoonnummer.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

In de meeste gevallen checkt Infomedics of uw zorgverzekeraar (een gedeelte van) uw behandeling(en) vergoedt. Het bedrag dat overblijft betaalt u aan Infomedics. U ziet dit duidelijk terug op de rekening. Hebt u vragen over de hoogte van de vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan het hele bedrag aan Infomedics en kijk of u de rekening kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Regel uw zorgkosten online

Op de website van Infomedics kunt u makkelijk uw rekening bekijken en betalen. Als betalen niet goed uitkomt, kunt u ook uitstel van betaling of een betalingsregeling aanvragen.

Status van uw betaling controleren

Klik op de link in de e-mail van Infomedics of ga naar Infomedics. Vul daar het 14-cijferig betalingskenmerk in dat op uw rekening staat. Als uw rekening nog niet (helemaal) betaald is, dan wordt u doorgestuurd naar de betaalpagina van uw rekening. Daar kunt u direct betalen via iDEAL. U kunt de betaalstatus van uw rekening ook opvragen bij digitale assistent Ella.

Rekening bekijken en downloaden

Om uw privacy te beschermen, ziet u op de betaalpagina van uw rekening alleen het bedrag van de rekening. En wanneer de rekening betaald moet worden. Als u de rekening wilt bekijken of downloaden, dan stuurt Infomedics een code naar uw mobiele nummer. Met die code kunt u de pdf van uw rekening openen en, als u dat wilt, opslaan.

Betalingsregeling of uitstel aanvragen

U hebt 30 dagen om de rekening van Infomedics te betalen. Lukt het niet om op tijd te betalen? Voorkom dan een herinnering en vraag uitstel of een betalingsregeling aan. U regelt het op de betaalpagina van uw rekening of via digitale assistent Ella.

Hulp nodig?

Hebt u een vraag of hebt u hulp nodig? Bekijk dan de veelgestelde vragen op www.infomedics.nl of stel uw vraag 24/7 aan digitale assistent Ella. Tijdens kantoortijden kunt u ook altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 - 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. En doen ze er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl/privacy.

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

  • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.

  • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.

  • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.

  • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.

  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.