Klachten

Klachtenprocedure

Al onze mondzorgverleners en praktijkmedewerkers doen hun uiterste best u naar volle tevredenheid te behandelen. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Wij streven er naar om alle ongenoegens in goed overleg met u en naar tevredenheid op te lossen. Hieronder kunt u lezen welke stappen u kunt nemen als u niet tevreden bent.

Maak uw ongenoegen kenbaar in de praktijk

Als u ergens niet tevreden over bent, dan adviseren wij u hierover in gesprek te gaan met betrokkene(n) van onze praktijk of met de Praktijkmanager. Voor de betrokkene(n) is het belangrijk te weten dat u niet tevreden bent en de betrokkene(n) krijgt zo de gelegenheid om het probleem samen met u op te lossen. Meestal lost dit veel onduidelijkheden op en vindt u samen een oplossing. Wij streven ernaar om alle klachten in goed overleg binnen de praktijk op te lossen. Dat is voor iedereen het meest plezierig.

Klacht voorleggen aan de Klachtenfunctionaris van de Centrale Klachtencommissie

Wanneer het niet lukt om een klacht samen met uw tandartspraktijk op te lossen, dan kunt uw zich wenden tot onze klachtenfunctionaris van de Centrale Klachtencommissie. Het indienen van een klacht bij de klachtenfunctionaris is kosteloos. U kunt in contact komen met de klachtenfunctionaris van de Centrale Klachtencommissie via klacht@clinias.eu. Binnen een week wordt u geïnformeerd over het verdere verloop van de behandeling van uw klacht.

Klachtenfunctionaris Centrale Klachtencommissie

De klachtenfunctionaris van de Centrale Klachtencommissie neemt de rol van bemiddelaar op zich en probeert samen met alle betrokkene(n) het probleem op te lossen. De klachtenfunctionaris zet zich als onafhankelijke procesbegeleider in om snel tot een effectieve afhandeling van een klacht te komen. Ook kan de klachtenfunctionaris verbetermogelijkheden in de organisatie signaleren, zodat we passende maatregelen kunnen nemen.

Klacht voorleggen aan onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg

Als u ondanks de tussenkomst van de klachtenfunctionaris van de Centrale klachtencommissie niet tot een oplossing komt, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg

Termijn van bemiddelingsfase/ klachtbehandelingsfase.

  • Na schriftelijke indiening van de klacht bij uw mondzorgverlener moet deze zich inzetten om binnen 6 weken te komen tot een oplossing voor uw klacht. In deze periode vinden bemiddelingsgesprekken plaats met een klachtenfunctionaris, de zorgaanbieder en u. Als resultaat ontvangt u van de mondzorgverlener een onderbouwd oordeel over de klacht. Hierin wordt de visie van de mondzorgverlener uiteen gezet. Zo staat er in welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen.
  • Deze termijn van 6 weken mag nog eens worden verlengd met 4 weken. De mondzorgverlener brengt u daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden.
  • Wanneer u en de mondzorgverlener het eens zijn, is er nog een verlenging mogelijk, bijvoorbeeld als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen, maar ook als de zorgaanbieder meer tijd nodig heeft om met een goede oplossing te komen. De meeste klachten worden in deze fase tot een goed einde gebracht.

Geschillencommissie

Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag u de klacht laten voorleggen aan de erkende Geschillencommissie KPZ. De kosten van het indienen van een geschil bedragen €90 euro griffiegeld. De erkende geschillencommissie neemt het oordeel van de mondzorgverlener mee in de behandeling. De geschillencommissie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe.